AZ / EN / RU
Şəxsi kabinet
HAQQIMIZDA/FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ/HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ/MÜŞTƏRİ XİDMƏTLƏRİ/ƏLAQƏ

Yüklərin sığortası

Hər bir yükün bir ərazidən digər əraziyə daşınması prosesi müxtəlif risklər ilə bağlıdır. Yükün zədələnməsi, yükün tam oğurlanması, və ya yükün çatdırılma məntəqəsinə çatmaması kimi risklərin ehtimalı mövcuddur.

Yük sığortası yükün itkisinə, oğurlanmasına və ya zədələnməsinə təminat verir. Yük sığortası şəhadətnaməsi Sığortalıya tez bir zamanda gözlənilməyən hadisələrdən irəli gələn zərərlərdən təzminat almasına, yük paylanması şəbəkəsi işinin bərpa olunmasına və öz marağlarının qorunmasına imkan yaradır.

Sığorta məbləği (zərər baş verdiyi zaman təzminat olunacaq məbləğ) adətən yükün tam dəyəri ilə eyni olur, lakin aşağıdakiları əks etdirmək üçün çoxaldıla/ tənzimlənə bilər:

  • Yükün dəyəri
  • Gömrük xərcləri
  • Yükün dəyərinin 10%-na qədər məbləğində gözlənilən gəlir

“Meqa Sığorta” ASC-dan yük sığortası əldə edilməsinin bir neçə ütünlüyü var:

 

1. Müxtəlif təminat səviyyəsinin seçmə imkanı, aşağıda qeyd olunanlar daxil olmaqla:

  • Yük Sığortası üzrə Qeyd-Şərt (A): Sığorta Qaydalaranının İstisnalar bölməsində göstərilənlər istisna olmaqla, sığorta predmetinin bütün risklərdən məhv olması və ya zədələnməsi üzrə sığorta təminatı verir.
  • Yük Sığortası üzrə Qeyd-Şərt (B): yanğın, partlayış, çevirilmə, relsdən çıxma, xarici obyekt ilə toqquşma, gəminin və ya barjanın suların dayaz nöqtəsində ilişməsi, sahilə çıxması, batması və ya çevirilməsi, yükün məcburi qaydada limanda boşaldılması, zəlzələ, vulkan, ildırım, ümumi qəza şərti, dalğa nəticəsində yükün gəminin göyərtəsindən atılması və ya yükün gəminin göyərtəsindən atılması və digər xüsusi risklərə qarşı sığortası.
  • Yük Sığortası üzrə Qeyd-Şərt (C): Bazarda ən az təminat əhatəsi olan Sığorta səviyyəsidir. Bu təminat Qeyd-Şərt (B) ilə oxşar təminata malikdir, lakin Zəlzələ, Vulkan, İldırım, Dəniz, Çay və ya Göl Suyunun gəmiyə və ya barjaya, konteynerə, yükün saxlanıldığı yerə daxil olması, və ya Gəmi gövdəsindən kənara düşən Yükün tam məhv olması və ya gəmiyə və ya barjaya yüklənmə zamanı yükün düşməsi riskləri istisna olunur.

 

2. Qərarların tez verilməsi və Sığorta müqaviləsinin hazırlanması

3. Aparıcı Survey şirkətlər ilə əməkşdaşlıq nəticəsində Sığortalanmış hadisə baş verdiyi zaman zərərin qısa zamanda qiymətləndirilməsi.

4. Sığorta tarifinin təyin olunması zamanı azalma əmsalların üçün çevik sistemin istifadəsi imkanı. 

“Meqa Sığorta” ASC düzgün Risklərin İdarə edilməsi Siyasətinin yaradılması üçün və müştərilərin fəaliyyətinə ən uyğun Yük Sığortası üsullarının müəyyən edilməsi üçün müştəriləri ilə yaxın əməkdaşlıq edir. 

Sığorta qaydaları

Yaddaş vərəqəsi